Nowości

Stowarzyszenie BETWEEN THE ARTS

W lutym 2021 roku w mieście Poznań powstało stowarzyszenie o nazwie Between the arts. Jego przedstawicielem jest Jacek Skowroński.

"Nasze stowarzyszenie zajmuje się propagowaniem muzyki oraz idei łączenia muzyki z innymi dziedzinami sztuki, nauką i techniką. Jesteśmy artystami i ludźmi bezpośrednio związanymi z kulturą. W ten sposób promujemy polską kulturę, działalność muzyków i innych artystów, integrujemy różne środowiska artystyczne oraz działamy w skali społecznej, udostępniając kulturę w różnych środowiskach, które chcemy w ten sposób scalać. Działamy poprzez organizację koncertów, warsztatów, festiwali, konkursów, wystaw, prelekcji i audycji. Tworzymy oryginalne kompozycje i aranżacje muzyczne oraz artystyczne formy interdyscyplinarne; zajmujemy się też działalnością wydawniczą." - piszą pomysłodawcy na stronie stowarzyszenia.

 

Between the arts

ul. Kossaka 4/3, 60-761 Poznań

NIP: 7792523756   REGON: 388152640

Nr rachunku: 17 2530 0008 2022 1069 7011 0001

betweenthearts2021@gmail.com

 

Between the arts

 

REGULAMIN STOWARZYSZENIA

§ 1

 1. Stowarzyszenie nosi nazwę:
  Between the arts
  i zwane jest dalej „Stowarzyszeniem”.

 2. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Poznań.

 3. Terenem działania Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska. Dla realizacji celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.

 4. Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych, nieposiadającym osobowości prawnej.

 5. Stowarzyszenie może we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywane.

 6. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na społecznej pracy członków.

 7. Podstawą działania są postanowienia niniejszego regulaminu oraz przepisy ustawy
  z 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach.

§ 2

 1. Cele Stowarzyszenia to:

  1. propagowanie muzyki oraz idei łączenia muzyki z innymi dziedzinami sztuki, takimi jak: sztuki wizualne, fotografika, film, teatr, literatura, taniec oraz z nauką i techniką.

  2. promowanie działalności muzyków oraz artystów z innych dziedzin sztuki (zarówno profesjonalistów, jak i amatorów)

  3. promowanie kultury polskiej w kraju i zagranicą

  4. integrowanie lokalnych środowisk artystycznych

  5. rozbudzanie i wspieranie zainteresowań artystycznych w społeczeństwie

  6. propagowanie aktywnego uczestnictwa w kulturze

  7. sprzyjanie integracji społecznej poprzez jednoczesny dostęp do kultury dzieci, młodzieży, dorosłych, seniorów i osób z niepełnosprawnościami

  8. propagowanie i realizowanie wydarzeń artystycznych w środowiskach o ograniczonym dostępie do kultury (mieszkańcy miejscowości odległych od centrów kulturalnych, osoby z niepełnosprawnościami, seniorzy, dzieci)

  9. edukacja dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów w zakresie muzyki i innych dziedzin sztuki

  10. upowszechnianie tradycji narodowej oraz działanie na rzecz rozwoju świadomości narodowej i kulturowej

  11. wspieranie funkcjonowania fonografii, radiofonii, telewizji, mediów cyfrowych

  12. propagowanie działalności wydawniczej związanej z celami Stowarzyszenia.

  13. działalność impresaryjna

  14. działalność charytatywna

 

 1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

  1. organizację koncertów, festiwali, konkursów, wystaw, prelekcji, audycji

  2. organizację warsztatów edukacyjnych z dziedziny sztuki

  3. działalność wydawniczą (płyty, książki, artykuły, materiały audio-wizualne) związaną z realizacją celów Stowarzyszenia

  4. tworzenie oryginalnych kompozycji i aranżacji muzycznych

  5. tworzenie artystycznych form interdyscyplinarnych

  6. pozyskiwanie darowizn, dotacji, organizowanie zbiórek publicznych i crowdfundingu, z których to środki przeznaczone są na realizację celów Stowarzyszenia

  7. współpracę z innymi instytucjami kultury, stowarzyszeniami, fundacjami, organizacjami społeczno – kulturalnymi.

§ 3

 1. Władzami Stowarzyszenia są:

  1. Walne Zebranie Członków,

  2. Przedstawiciel.

 2. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków, które stanowią wszyscy członkowie Stowarzyszenia.

 3. Walne Zebranie Członków właściwe jest do podejmowania decyzji we wszystkich sprawach Stowarzyszenia, z wyjątkiem spraw zastrzeżonych do kompetencji Przedstawiciela.

 4. Walne Zebranie Członków zwołuje Przedstawiciel z własnej inicjatywy lub co najmniej 1/3 członków Stowarzyszenia.

 5. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków w pierwszym terminie,
  a w drugim terminie, który może być wyznaczony tego samego dnia, co najmniej 30 minut później, bez względu na liczbę obecnych członków stowarzyszenia.

 6. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należą:

  1. wybór i odwołanie Przedstawiciela Stowarzyszenia,

  2. uchwalanie Regulaminu i jego zmian,

  3. podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia,

  4. ustalanie wysokości składki członkowskiej,

  5. przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia,

  6. kontrola działań podejmowanych przez Przedstawiciela,

 1. Do kompetencji i obowiązków Przedstawiciela należy:

  1. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,

  2. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,

  3. kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia,

  4. zarządzanie środkami finansowymi Stowarzyszenia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, niniejszym Regulaminem oraz uchwałami Walnego Zebrania Członków,

  5. informowanie organu nadzorującego o zdarzeniach uzasadniających zmianę wpisu
   w ewidencji stowarzyszeń zwykłych (w terminie 7 dni od dnia wystąpienia zdarzenia) oraz o zmianie swojego miejsca zamieszkania,

 1. Podejmowanie przez Przedstawiciela czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu wymaga uprzedniej zgody wszystkich członków stowarzyszenia zwykłego oraz udzielenia przez nich pełnomocnictwa do dokonania tych czynności.

 2. Czynnościami przekraczającymi zakres zwykłego zarządu są w szczególności:

  1. nabycie oraz zbycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego,

  2. ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego,

  3. zawarcie umowy kredytu albo pożyczki,

  1. przejęcie długu, uznanie długu, zwolnienie z długu, przystąpienie do długu, zawarcie umowy poręczenia lub zawarcie innej podobnej umowy,
  1. zaciągnięcie innych zobowiązań przekraczających wartość 10000 zł.

 

§ 4

 1. Członkiem stowarzyszenia może być osoba fizyczna posiadająca obywatelstwo polskie (lub cudzoziemiec mający w Polsce miejsce zamieszkania) posiadająca pełną zdolność
  do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, która złoży Przedstawicielowi pisemną deklarację o przystąpieniu do Stowarzyszenia oraz akceptacji jego Regulaminu. Uchwałę o nadaniu członkostwa podejmuje Walne Zebranie Członków.

 2. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

  1. wykluczenia członka przez Walne Zebranie Członków,

  2. pisemnej rezygnacji złożonej Przedstawicielowi Stowarzyszenia,

  3. utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,

  4. śmierci członka.

 3. Członkowie Stowarzyszenia mają prawo:

  1. biernego i czynnego uczestnictwa w Walnym Zebraniu Członków,

  2. korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,

  3. zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.

 1. Do obowiązków członka Stowarzyszenia należy:

  1. przestrzeganie Regulaminu Stowarzyszenia,

  2. terminowe uiszczanie składek członkowskich,

  3. popieranie i realizowanie celów Stowarzyszenia.

 

 

§ 5

   1. Stowarzyszenie zwykłe uzyskuje środki na swoją działalność ze składek członkowskich, darowizn, dotacji, spadków, zapisów, dochodów z majątku stowarzyszenia oraz ofiarności publicznej.

   2. Środkami finansowymi Stowarzyszenia zarządza Przedstawiciel, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, niniejszym Regulaminem oraz uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków.

   3. Każdy członek odpowiada za zobowiązania stowarzyszenia zwykłego bez ograniczeń całym swoim majątkiem solidarnie z pozostałymi członkami oraz ze stowarzyszeniem. Odpowiedzialność ta powstaje z chwilą, gdy egzekucja z majątku stowarzyszenia zwykłego okaże się bezskuteczna.

   4. Stowarzyszenie nie może:

  1. powoływać terenowych jednostek organizacyjnych,

  2. zrzeszać osób prawnych,

  3. prowadzić działalności gospodarczej,

  4. prowadzić odpłatnej działalności pożytku publicznego.

 

§ 6

    1. Stowarzyszenie ulega rozwiązaniu na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków.

    2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków wybiera likwidatora oraz określa przeznaczenie pozostałego majątku Stowarzyszenia.

 

§ 7

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy
z 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach.